Avoid Disconnection – Khmer (Cambodian)

លិខិតសំខាន់៖ ការប្រើប្រាស់ផ្នែកភ្
លើងអគ្គីសនីអ្នកនឹងត្រូវបិទកាត់ផ្
តាច់មកពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនបាន
បង់ប្រាក់តាមបញ្ជីគណនេយ្យ។ អ្
នកត្រូវប្រញ៉ាប់ដោះស្រាយកិច្ចនេះ
ជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងការបិទកា
ត់ផ្តាច់។ ព័ត៌មាន សំខាន់ៗថាតើអ្ន
កត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងពីករ
ណីនេះមានសរសេរប្រាប់ជាភាសាអ
ង់គ្លេសភ្ជាប់ជាមួយ លិខិតនេះ។
បើអ្នកមិនយល់ជាភាសាអង់គ្លេសទេ
សូមរកមនុស្សដែលគេចេះជួយបកប្រែ
លិខិតនេះ។ បើគ្មានជំនួយការបកប្រែទេ
នោះសូមទាក់ទង

PGE CUSTOMER SERVICE
តាមលេខ 1-800-542-8818

គេនឹងជួយអ្នកបាន។ ព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិ
និងការទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អ្ន
កប្រើប្រាស់មានសរសេរបោះពុម្ពជាភាសា
នេះ ក៏អាចរកបានផងដែរដោយ សូមទាក់ទ
ងទូរស័ព្ទទៅលេខដូចបានជំរាប។

អ្នកត្រូវដោះស្រាយកិច្ចនេះជាបន្ទា
ន់ដើម្បីជៀសវាងពីការបិទកាត់ផ្តាច់

Download Avoid Disconnection – Khmer (Cambodian)