Avoid Disconnection – Lao (Laotian)

ຄຳຕັກເຕຶອນທີ່ສຳຄັນ:
ການບໍລິການໄຟຟ້າຂອງທ່ານ
ຈະຖືກຕັດເພາະທ່ານບໍ່ຈ່າຍເ
ງິນ. ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍໃນທັນໃດໂລດ
ເພື່ອເວັ້ນຈາກການຕັດນ້ຳ. ຂໍ້ມູນສຳຄັ
ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດເວັ້
ນຈາກການຕັດນ້ຳ ແມ່ນພິມເປັນພາ
ສາອັງກິດຢູ່ຄຳເຕືອນທີ່ສົ່ງມາພ້ອມນີ້.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ, ກະລຸນ
າຊອກຫາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງແປຄຳຕັກເຕືອນ
ສະບັບນີ້. ຖ້າຊອກຫາຜູ້ແປພາສາບໍ່ໄດ້,
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບ

PGE CUSTOMER SERVICE
1-800-542-8818

ຜູ້ຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານ.
ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບການບໍລິການ
ທີ່ພິມເປັນພາສານີ້ກໍມີເໝືອນກັນ
ໂດຍໃຫ້ໂທຫາເບີໂທນັ້ນ.

ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍດຽວນີ້
ເພື່ອເວັ້ນຈາກການຕັດການບໍລິການ

Download Avoid Disconnection – Lao (Laotian)